Home / 2009 / Ekim

Monthly Archives: Ekim 2009

Kütüphane Dernekleri

 

İstanbul Şehir Kütüphanesi Kurma ve Yaşatma Derneği

  

İstanbul Şehir Kütüphanesi’nin kurulmasına ve kurulduktan sonra gelişmesine yardım etme, İstanbul ilinde bulunan kütüphanelerin ve kültür kuruluşlarının hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, kütüphane ve kültür hizmetlerinde kullanılacak yeni binalar yapmak, amacına uygun yayınlar yapmak ve iktisadi işletme olarak faaliyetlerde bulunmaktır.

Derneğin sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şunlardır:

 

 

1.      Dernek tarafından restore edilerek kütüphane olarak hizmet veren tarihi Simkeşhane binasının bu amacın geliştirilmesine yardımcı olmak ve bina çevresini bu amaçla geliştirmek ve bu hususlar için gerekli her türlü teşebbüslerde bulunmak

2.      Kütüphanecilik vb. alanlardaki bütün inceleme ve çalışmaları desteklemek,

3.      İstanbul ilinde kütüphane vb. kültür binaları yapılması için gerekli her türlü teşebbüslerde bulunmak ve maddi destekte bulunmak,

4.      Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

5.      Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

6.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7.      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

8.      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve dışından bağış kabul etmek,

9.      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

11. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12. Dernek faaliyetleri için hitiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

17. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 


Köy Çocukları Kütüphaneleri Oluşturma, Kültür-Sanat ve Dayanışma Derneği

Türkiye’de kütüphane olmayan köy ve beldelerde kütüphane kurmak amacıyla kurulan dernek; 40.000 köye Atatürk Çocukları Kütüphanesi adı altında köy kütüphaneleri kurmayı hedefliyor...

Derneğin sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şunlardır:

 

1.               Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
2.               Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
3.               Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
4.               Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
5.               Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
6.               Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
7.               Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
8.               Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
9.               Dernek faaliyetlerini için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
10.           Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
11.           Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
12.           Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümlerine saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
13.           Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
14.           Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak.
15.           Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

 

Read More »

Kütüphane Yönetmelikleri

 

Halk ve Çocuk Kütüphanleri Yönetmeliği

  

 

... 

HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ

Amaç: Madde 1-

Çocuk Bölümü - Çocuk Kütüphanesi: Madde 9- 1
6 yaşına kadar olan çocukların fikir ve ruh gelişimini sağlamak, kendi işlekleri ile bilgilerim geliştirmek, onları içinde bulundukları Milli varlığa türlü yönlerden daha yararlı bir hale getirmek amacıyla Halk Kütüphanelerinde çocuk bölümleri kurulur.

Gerekli hallerde, Halk Kütüphanesine bağlı olarak ayrı binalarda çocuk kütüphanesi açılır. Tek salondan ibaret olan Halk Kütüphanelerinde çocuk kitapları için bir köşe ayrılır.

Gezici Kütüphaneler : Madde 10 - Merkez ve bağlı birimlerin hizmet alanları dışında öncelikle okuma ve kitap satın alma imkanları olmayan vatandaşların oturdukları yerleşme yerlerine tahıllarla kütüphane hizmeti götüren birimlerdir.Gezici kütüphane hizmeti götürülecek semtlerin nüfus, kültürel, sosyal ve ulaşan durumları incelenerek tespit edilir. Gezici kütüphane duraklarının tespiti ve gezici kütüphane hizmetlerinin daha etkili ve düzenli biçimde ulaştırılabilmesi için yerel yöneticilerle işbirliği yapılır.Gezici kütüphane duraklarına aracın o semte hangi gün ve saatlerde geleceğini gös¬teren levhalar konulur. Gezici Kütüphanenin koleksiyonu bağlı olduğu kütüphanece düzenlenir. Gezici kütüphanede bir kütüphaneci veya bir memur ile bir şoför bulunur. Gezici kütüphane aracı başka bir maksatla kullanılmaz.

Bölge Cilt Atölyesi: Madde 11 - Bölge cilt atölyesi Bakanlık tarafından gerekli görülen Halk Kütüphanesi bünyesinde kurulur. Genel Müdürlükçe belirlenen çevre İl, İlçe ve Şube Kütüphanelerinin kitap, süreli yayın vb. basılı malzemesinin belli bir program dahilinde cilt ve onarım işlerini yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevler
Halk Kütüphanelerinin Görevleri : Madde 12 –
Amaçlarına ulaşmak için Halk Kütüphanelerinde aşağıda belirtilen işler yapılır.

a.Çevresinin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kitap, broşür, dergi, gazete, harita nota , film plak, ses bandı, fotoğraf, tablo,plan, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat ürünleri toplanır, düzenlenir, okuyucuların yararına sunulur.

b.Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap. dergi, gazele, fotoğraf, kupür, plân, ses bandı, yazına eser, plâk, arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirilir.

c. Satın alma, bağış, devir vb gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesi sağlanır.

d.Kütüphaneye giren eserlerin katalog ve tasnif işleri yapılır, bunlar en kısa sürede okuyucu hizmetine sur.ulur.

e.Okuyucular ödünç kitap verilir.

f.Okuyucular tarafından aranan ve kütüphanede bulunmayan eserler sağlanır.

g.Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olunur.

h.Bina ve personel imkanlarına göre, “Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği” gereğince çeşitli eğitici ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

ı.Özürlü okuyucuların istekleri, bunlar için özel bölümleri olan Kütüphanelerden ödünç kitap getirtilerek karşılanmaya çalışılır; bu konuda körler okullarıyla da işbirliği yapılır.

i.Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânları araştırılır...Tamamı için tıklayınız: Halk ve Çocuk Kütüphanleri Yönetmeliği


Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünen, demokratik davranışlara sahip, okuma alışkanlığı kazanmış, öğrenmeye, araştırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya istekli; hak, görev ve sorumluluklarının bilincinde; çağın gereklerini yerine getirebilecek şekilde yetişmelerine ve yararlanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphaneleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan okul kütüphanelerinin kuruluş, işleyiş ve personelle ilgili iş ve işlemlere ait esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Yayımlar Dairesi Başkanlığını,

c) Kurum: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını,

d) Müdür: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumları müdürlerini,

e) Kütüphaneci: Lisans düzeyinde kütüphanecilik eğitimi almış personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Madde 5-Yönetmeliğin amacını gerçekleştirmek üzere kurumlarda okul kütüphanesi ve ilköğretim kurumlarında ayrıca sınıf kitaplığı kurulur.

Kütüphanelerin Düzenlenmesi

Madde 6-Kütüphanede bulundurulacak gerekli donatım malzemesi ile kitap ve diğer eğitim araçları, okul kütüphaneleri standartlarına uygun olarak düzenlenir. Bu standartlar Yönerge ile belirlenir.

Teknolojik kaynak için gerekli düzenlemeler yapılır ve elektrik tesisatı kurulur.

Atama veya Görevlendirme

Madde 7-Kitap sayısı 3000'i aşan okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almış her öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Öğretmene yardımcı olmak üzere okul müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun, Bakanlıkça düzenlenecek programa göre kütüphanecilik ile ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları sağlanır.

Kütüphaneciye ve kütüphanede görevlendirilen memura başka görev verilmez.

Kütüphanecinin Görevleri

Madde 8-Kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen öğretmen, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenler ve yönetir. Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda öğrencileri, öğretmenleri ve diğer personeli bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olur, diğer tür kütüphanelere tanıtım gezileri düzenler.

Teknik Hizmetler

Madde 9-Teknik hizmetler, kütüphane kaynaklarının;

a) Seçimi ve sağlanması,

b) Düzenleme, kataloglama ve sınıflandırılması,

c) Bakım, onarım ve güncelliğini yitiren eserlerin ayıklanması,

etkinliklerinden oluşur.

Kaynaklar, Seçimi ve Sağlanması

Madde 10-(Değişik: 27.7.2006/26241 RG ) Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklar;

a) Basılı kaynaklar: Her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimlerden,

b) Teknolojik kaynaklar: Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM, DVD ile film, video kaset, plak, ses kasedi ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten

oluşur.

Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur.

Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim araçlarının incelenmesi, seçimi ve kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak seçilir.

Kitap seçiminde, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınır.

Ayrıca, bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluşların yayımı olan eserler, herhangi bir seçime tabi tutulmadan kütüphanelerde bulundurulur.

Kütüphane kaynakları; Başkanlıktan gönderilenler ile satın alma, bağış ve imkânlara göre değişim yoluyla sağlanır.

Kataloglama ve Sınıflama

Madde 11-Kütüphaneye sağlanan kaynakların gerekli kayıtları tutulur ve kaynaklardaki bilgilere sağlıklı erişim için bibliyografik kimlikleri hazırlanır. Bu işlemler için AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) kullanılır. Sınıflamada Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılır. Kataloglar ; yazar adı, kaynak adı ve konularına göre alfabetik olarak düzenlenir. Yapılan işlemler bilgisayar ortamına aktarılır. Bütün bu işlemler, kütüphaneci tarafından gerçekleştirilir.

Bakım, Onarım, Ayıklama

Madde 12- (Değişik birinci fıkra: 27.7.2006/26241 RG ) Her ders yılı sonunda kütüphane kaynakları, kütüphaneci veya görevlendirilen öğretmen tarafından gözden geçirilir ve tespit edilen hususlar raporla okul müdürlüğüne bildirilir. Onarımı gerekli görülen kaynakların her türlü bakımı yaptırılır. Okul müdür başyardımcısı veya okul müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında kütüphanecilik kulübünde görevli öğretmen, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulacak bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen nedenlerle ayıklanmasına karar verilen kaynaklar, bir tutanakla tespit edilerek Taşınır Mal Yönetmeliği(1) hükümlerine göre kayıtlardan düşümü yapılır.

Ancak, kurumun düzeyine uygun olmayan eserler, uygun olan kurumlara verilir.

Ayıklama kapsamına;

a) Aşırı kullanımdan dolayı yıpranan,

b) Bilimsel değeri kalmayan,

c) Kurumun düzeyine uygun olmayan,

d) Uygunluk kararları kaldırılan,

eserler alınır.

Kullanıcı Hizmetleri

Madde 13-Kullanıcı hizmetleri, kütüphane dermesinden öğrenci, öğretmen ve diğer personelin etkili biçimde yararlanmasıyla ilgili işlemlerden oluşur.

Danışma Hizmetleri

Madde 14-Öğretmen ve öğrencilerin dersleri ile çeşitli konulardaki bilgi gereksinimlerini en kısa sürede karşılamalarına yardımcı olmak üzere kütüphanede danışma hizmeti verilir. Bu hizmet, basılı kaynaklarla olduğu gibi olanaklar ölçüsünde elektronik ortamlarla da karşılanır.

Bu amaçla aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Danışma dermesi oluşturulur. Burada ders kitapları, ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, yıllıklar, rehberler, bibliyografyalar, kataloglar, listeler ve benzerleri bulundurulur.

b) Basılı olmayan kaynaklardan, CD-ROMlar, kasetler videolar ve benzerleri olabildiğince sağlanarak hizmete sunulur.

c) Derme, kütüphanede ulaşılabilecek bir alanda hizmete sunulur.

d) Bu hizmetlerden yararlanacaklara sürekli yardımcı olunur.

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 15-(Değişik birinci paragraf: 27.7.2006/26241 RG ) Kütüphaneci veya kütüphane öğretmeni, kütüphanecilik kulübü, yayın ve iletişim kulübü, kültür ve edebiyat kulübü rehber öğretmenleriyle de iş birliği yaparak:

a) Her öğretim yılı başında öğrencilere, gruplar hâlinde kütüphanenin danışma kaynakları ile varsa elektronik kaynakların kullanımını öğretir.

b) Kütüphanede bulunmayan ancak, öğretmen ve öğrencilerce gereksinim duyulan kaynakları başka kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla sağlar. (EK-1’deki Örnek-6)

c) Her yıl mart ayının son haftasında yapılan "kütüphane haftası" ve çocuk kitapları ile ilgili çalışma yapar ve programlar düzenler.

Bu çerçevede;

1) Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenlenmesi,

2) Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer verilmesi,

3) Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendirilmesi,

4) Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenlenmesi, dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesi, programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulması,

5) Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılması,

6) Rehberlik ve denetimlerde kitap okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi,

7) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması,

sağlanır. Tamamı için tıklayınız: Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET YÖNETMELİĞİ

 

 ...

A)Kütüphanelerin Görevleri:

 

Madde 26 : Amaçlarına ulaşmak için kütüphanelerde aşağıda belirtilen işler yapılır:

a) Çevresinin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarım karşılamak üzere kitap, broşür, dergi gazete, harita, nota, film, plak, ses bandı, CD Rom, fotoğraf, tablo, kartpostal, gravür, plan, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat ürünleri toplanır, düzenlenir, katalogları hazırlanarak okuyucuların yararına sunulur,

b) Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap, dergi, gazete, fotoğraf, kupür, plan , ses bandı, arşiv belgesi vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirilir,

c) Satın alma, bağış, devir, değiş-tokuş (mübadele) gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesi sağlanır,

d) Kütüphaneye giren eserler çağdaş kataloglama ve sınıflama sistemlerine göre düzenlenerek kullanıcıların yararlanmasına sunulur,

e) Okuyuculara ödünç kitap verilir,

f) Okuyucular tarafından aranan ve kütüphanede bulunmayan eserler sağlanır,

g) Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olunur,

h) Bina ve personel imkanlarına göre çeşitli eğitici ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

ı) Özürlü okuyucuların kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılır. Görme engelliler için kaset kitap koleksiyonu oluşturulur,

i) Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi, fabrika vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde işbirliği imkanları araştırılır,

j) Kitap ve kütüphanelerle ilgili özel gün ve haftalarda; konferans, sempozyum, Panel, gösteri, sergi vb. eğitsel ve kültürel etkinlikler düzenlenir.

k) Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tesbit fişleri ve katalogları hazırlanır. Bunların hazırlanmasında "yazma ve eski basma kitapların tasnif ve fişleme kılavuzu ve islam dini ilimleri tasnif cetveli"ndeki kurallar uygulanır,

l) Kitap ve okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlenir,

m) Her yıl sonu kütüphanelerin çalışmaları ile ilgili bir rapor düzenlenir,

n) Her yıl kitap, gazete, dergi, yazma, nadir eser v.b. kütüphane materyalinin sayımı yapılır, sayım sonuçlarına göre eksik çıkan yayınlar hakkında "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerince işlem yapılır,

Çocuk Bölümlerinin (Kütüphanelerinin) Görevleri:Belediye Kütüphaneleri Yönetmeliği

Madde 27 : Kütüphane binasında bulunan çocuk bölümlerinde ve aynı binada bulunup merkez kütüphaneye bağlı olarak faaliyet gösteren çocuk kütüphanelerinde şu hizmetler verilir:
a) Temel kütüphane hizmetleri yerine getirilir,
b) Göze ve kulağa hitap eden araçlarla çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunulur. Bunlar:
1. Öğretici filmler göstermek,
2. Slayt ve projeksiyon gösterileri düzenlemek,
3. Bilgisayarlı eğitim programları düzenlemek,
4. Radyo ve TV'den eğitim saatlerim takip etmek,
c) Çocukların yaptığı resimler ve işler sergilenir,
d) Kitap okuma, şiir, masal ve monolog saatleri düzenlenir,
e) Türklüğe ve medeniyete hizmet eden büyükleri anma ve tanıtma programları hazırlanır ve uygulanır,
f) Milli bayramlar, önemli gün ve haftalarla ilgili faaliyetlerde bulunulur,
e) Okul öncesi çocukların kütüphaneden yararlanma imkanı sağlanır,
h) Kütüphane imkanlarına göre çocuk piyesleri, karagöz ve kukla oyunları hazırlanır ve sahnelenir.

Gezici Kütüphanelerin Görevleri :

Madde 28 : Kütüphane bulunmayan yerlere hizmet götüren Gezici Kütüphaneler şu görevleri yerine getirir:
a) Müdürlükçe uygun görülen yerlerde Gezici Kütüphane duraldan tesbit edilir. Belirlenen gün ve saatlerde buralarda hizmet verilir,
Hizmet takvimi müdürlükçe her hizmet dönemi basında yıllık olarak yapılır,
b) Merkez kütüphane tarafından her türlü işlemleri tamamlanmış kitaplar araçta konularına göre yerleştirilerek (çocuk kitapları ayrı raflarda olmak üzere) okuyuculara ödünç verilir,
c) Gezici Kütüphane koleksiyonu belirli aralıklarla gözden geçirilerek yenilenir,
d) Okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlanır,
e) Gezici kütüphane, haftanın son iş günü öğleden sonra hizmete çıkmaz, kitapların temizliği ve düzenlenmesi ile aracın umumi iç ve dış temizliği, bakımı bu sırada yapılır. Arıza ve noksanları varsa giderilir, ayrıca o hafta içinde zamanında getirilmeyen kitaplarla ilgili işlemin yapılması için merkez kütüphaneye bilgi verilir; okuyucu istekleri, karşılaşılan yeni durumlar, görülen aksaklıklar vb. idareye duyurulur gerekli tedbirler sefere çıkmadan alınır,
... Tamamı için tıklayınız:

 

Read More »

Kütüphane Haftası

 

KÜTÜPHANE HAFTASI

 

 


 
Önemli gün ve haftalar bireylere ve topluma büyük olayların anımsattığı ya da değerli gerçeklere dikkatlerin çekildiği zamandır. Mart ayının son pazartesi günü başlayan haftada Kütüphane Haftası’dır. Teknolojinin okuma yöntem, araç ve alışkanlıklarımızı etkilediği bu çağda kütüphaneler hala bilginin ve kültürün kaleleri olma özelliğini korumaktadır. Çünkü kütüphaneler kitapların yalnızca muhafaza edildiği binalar değildir. Bir ülke veya bir şehir için övünç kaynaklarıdır, insanlar için bir hatırlatmadır. İyi dinlediğimizde her kütüphane bize aynı gerçeği fısıldar: “Senden önce de yaşayanlar oldu bu dünyada; senin yaşadıklarını daha önce yaşayanlar, senin ifade edemediğin, adlandıramadığın, anlayamadığın korkuları, kaygıları, sevinçleri yaşamış ve kaleme almış birçok insan oldu. Onlarla tanışmak için buradan daha güzel bir yer bulamazsınız. Hadi, çekinmeden, kendi evine girer gibi gir bu kapıdan içeri…”
 
Her gün önünden geçip gittiğimiz bir şehir kütüphanesinde yüzlerce yılın birikimi durmaktadır. Başka bir deyişle bizim çoğu zaman merak bile etmediğimiz kütüphaneler zihnimizin, ruhumuzun yorgunluğunu tedavi edecek bir hastane, sıkıntılarımızı azaltacak bilgisel bir panayır değil midir? Peki, kitap nedir; üst üste konulup birbirine dikilmiş, zımbalanmış kağıtlar mıdır yalnızca? Yoksa bizden önceki nesillerin bize bıraktığı paha biçilmez hazineler mi?
 
İşte Kütüphane Haftası bu yüzden kutlanır; kitabı, okumayı anımsatmak, insanları, sanatın, bilimin yörüngesine çekmek için… Hayatlarımızı daha değerli hale getirmek istiyorsak geçen zamanlarımızı harcamamış olmalıyız. Bunun da en kazançlı yolu okumaya ayrılmış vakitleri artırmak, bir kütüphanenin üyesi olmak, oranın sorunlarını, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktır.
 
Aileler çocuklarıyla, biz öğrenciler arkadaşlarımızla bir kır gezintisi ya da hafta sonu eğlencesi yerine tatil planlarımıza şehirdeki kütüphaneleri gezmeyi katamaz mıyız? Etrafımızdaki bizden küçükleri alarak bir hafta sonu kütüphaneye gittiğinizi düşünün. Çok eski ve çok değerli, vefalı bir dostu evinde ziyaret eder gibi. Orada nasıl davranılması gerektiğini onlara öğretmenin erdemini hayal edin.
 
Okumak, bir bireyin insanlığa borcudur. Ortak birimden pay almaktır. Bu öyle bir hazinedir ki ne kadar çok kişiye paylaştırılırsa o kadar çok artacaktır. Kütüphanelerde görev yapan insanlar üniversitelerin ilgili bölümlerini (Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik) bitirmiştir. Yani işleri okumak isteyenlere yardım etmektir. Ben daha değerli bir meslek düşünemiyorum. Çünkü okuyabilen insan öncelikle çevresini aydınlatan bir deniz feneridir.  Okudukça bu fenerin ışığı çok daha uzaklara erişebilecek güce erişir. Büyülü bahçe sözleriyle betimlenmeyi daha fazla hak eden başka bir yapı var mıdır? Evet, orası büyülü bir bahçedir, harikalar diyarıdır… Çünkü aradığın kitabın türüne ilişkin yüzlerce örnekle karşılaşabilirsin. Sana orada bir görevli içtenlikle yardımcı olacaktır. Senden önce yaşamışların hayatlarına ortak olmak üzeresindir. Ya da bir başkasının düşler evrenine davetlisindir. Tek yapman gereken de kitabın kapısını aralamak…
 
Peki, bunun karşılığında senden ne bekleniyor olabilir? Bulunduğun yerdeki kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edebilirsin. Kitapların, korunduğu, yerleştirildiği kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutabilirsin. Okuma salonlarında kimseyi rahatsız etmeden, zarafet ve sükunet içinde bir kitabın sana sunduğu basamakları tırmanarak insan olmanın zirvelerine tırmanabilirsin.
 
Kaynak: Bu yazı Selenay Çelik tarafından "İlköğretimde Belirli Günler ve Haftalar" isimli kitapçıktan yazılmıştır.
 

 

 

 

Read More »

KütüphaneSeverler

 

Adnan Ötüken

 

 
 
Adnan Ötüken, 1911 yılında Manastır’da doğmuştur. Babası Dr. Binbaşı Ali Naşit Bey, I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde şehit düştüğünde Ötüken henüz 7 yaşındadır. Manastırlı avukat Yusuf Efendi’nin kızı olan annesi Lütfiye Hanım, gelecekte modern bir mesleğin öncüsü olacak olan oğlu Adnan Ötüken’i yetiştirmiştir.
Ötüken, öğrenimine İstanbul’da Kadıköy Osmangazi Numune Mektebinde başlamış, 1927–28 ders yılında Kadıköy Ortaokulundan, 1930–31 yıllarında ise İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Yüksek Öğretmen Okuluna devam etmiş, 1934–35 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji ve Fransız Dil ve Edebiyatı Bölümlerini bitirmiştir.
Lider kişiliği daha öğrencilik yıllarında kendini göstermeye başlamıştır. Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği’nde Yönetim Kurulu üyeliği ve daha birçok gençlik kuruluşlarında etkin görevlerde bulunmuştur. Daha o yıllarda İstanbul’da bazı özel liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır.
“Türk Atasözleri” konulu bitirme tezi ile Fakülteden mezun olmuştur.
Prof. Helmut Ritter’in başkanlığında kurulan Kütüphaneler Tasnif Komisyonu Kâtipliğinde 9 ay çalışmıştır. Gerek tez çalışması sırasında, gerekse Komisyon çalışmasında kütüphaneleri yakından tanıma olanağı yakalamış, kütüphanelerin sorunlarında bizzat gözlemleme fırsatını elde etmiştir.
1936 yılında Yozgat Lisesi Edebiyat öğretmenliğine tayin edilir. Bu dönemde Sabiha Aybar Hanımla evlenir. 1940 yılında ilk kızı Deniz Hanım, 1945 yılında ise ikinci kızı Yıldız Hanım dünyaya gelir.
Aynı yıl Devlet hesabına Kütüphanecilik alanında ihtisas yapmak üzere Almanya’ya gönderilir. Burada kaldığı süre içerisinde Berlin Devlet Kütüphanesinde Kütüphanecilik eğitimi almıştır. Stajlarını ise Berlin Üniversite Kütüphanesinde, Leipzig’de ve diğer Alman kütüphanelerinde tamamlamıştır.
1939 yılı Haziran ayında yurda dönen Ötüken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Asistanlığına tayin edilir. 3 ay sonra vatani görevini yapmak üzere askere alınır. Yedek subay olarak askerliğini yaptığı sırada “Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyografi” adlı ilk kitabını yayımlar.
İki yıl süren vatani görevini tamamlayan Ötüken’in, Takvimler 1 Ekim 1941’i gösterdiğinde Adnan Ötüken, Milli Eğitim Bakanlığında Yayımlar Müdürüdür. Ancak Ötüken’in tek bir ideali vardır: “Türk Milli Kütüphanesini” kurmak. Yaklaşık altı yıl Yayımlar Müdürlüğünde çalışır. Bu dönemde İnönü Ansiklopedisi’ni (bugünkü Türk Ansiklopedisi) yayımlar. Bu yapıtta Kütüphanecilikle ilgili bazı maddeleri kendisi yazmıştır. Bazı maddeleri ise Almancadan dilimiz çevirerek katkıda bulunmuştur. Ayrıca “İslam Ansiklopedisi” ve “Dünya Edebiyatından Tercümeler Serisi” yayımlanmıştır.
Ötüken, bir yandan yayın çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Kütüphanecilik Kurslarına ilişkin çalışmalara başlamıştır.
Mehmet Emin Erişgil’in Dekan Vekili olduğu dönemde, 28 Kasım 1941 tarihli yazı ile kütüphane eğitimi çalışmalarının temeli atılır. İlk kurslar Mart 1942 - Şubat 1943 yılları arasında verilmiştir. 1944 yılında “Kurs Yönetmeliği” kesin şeklini alır ve 1952 yılına değin düzenli olarak kurslar devam eder. Ancak O’nun asıl amacı Kütüphaneciliğimizi bir okula kavuşturmaktır. Milli Kütüphane Kuruluş Kanunu hazırlanırken, “Kütüphanecilik Okulu” açılmasını sağlayacak maddeler bu Kanuna eklenir. Ancak ilgili maddeler Maliye Bakanlığı tarafından tasarıdan çıkartılır. Gerekçe çok basittir: “Kütüphanecilik gibi “basit” bir hizmet için mektep kurulmasının manası anlaşılamamıştır.” Ancak Adnan Ötüken, yılmaz bir insandır. “Kütüphanecilik teknik bir iştir, velev kurs şeklinde olsa bile üniversite tedrisatı arasında yeri olamaz.” denilmesine rağmen, DTCF’de Kütüphanecilik Kürsüsü kurulması için çalışmalarına devam eder ve nihayet 1954 yılında amacına ulaşır.
 Adnan Ötüken, Kürsünün ilk Öğretim Görevlisi olmuştur ve bu önemli görevi Almanya’ya “Kültür Ataşesi ve Öğrenci Müfettişi” olarak gidinceye kadar, 1957 yılına değin sürdürür.
Takvimler 15 Nisan 1946’yı gösterdiğinde Adnan Ötüken’in en önemli ve büyük projesi faaliyete geçer. Zamanın Sanayi Cad. 25 numaralı Yüzbaşıoğlu Apartmanında bulunan Neşriyat Müdürlüğü Bürolarının zemin katındaki bir odaya bir camlı dolap yerleştirerek, Müdürlüğün memurları önünde ufak bir törenle Mehmet Emin Yurdakul’un iki kitabını koyan Ötüken, bir konuşma yapmıştır;
“Bu fidenin yeşerip büyük bir ağaç olacağını, bu ağacın da Milli Kütüphane adını taşıyacağını” belirtmiştir.
Bu küçük oda Milli Kütüphane Hazırlık Bürosudur.
6 Ağustos 1946 tarihinde Recep Peker Hükümeti, Programında “Ankara’da bir Milli Kütüphane kurulması için hemen çalışmalara başlanılacağını” belirtmiştir. 21 Aralık 1946’da Ötüken, Neşriyat Müdürlüğünden ayrılmış, aynı Müdürlüğün Şube Müdürlüğü kadrosundan maaş alarak Milli Kütüphane Hazırlık Bürosunda çalışmalarına devam eder.Zaman içerisinde yapılan bağışlarla materyali çoğalan Büro artık yerine sığamaz duruma gelmiştir. Kocatepe’de Mithatpaşa (o zaman İsmet Paşa) Cad. 43 numaralı beş odalı müstakil bir eve taşınılır. Burada mali kaynak sağlamak adına “Milli Kütüphane Yardım Derneği” kurulur. Ve bir gece dönemin Başbakanı Recep Peker, Büroya gelerek 100.000 TL bağışta bulunur. Ardında da Milli Kütüphane Kuruluş Kanununun TBMM’de görüşülmesini ister. Kanun tasarısı hazırlanır, ancak Tasarıda geçen “Kütüphanecilik Okulu” kısmı Maliye Bakanlığının engeline takılır.  
Bu arada yeni binada da yer sorunu baş göstermiştir. 60.000 kitapla bodrum katına kadar dolunca başka bir yer arayışına gidilir.
MEB Reşat Şemsettin Sirer’le, Maliye Bakanı Halit Nazmi Keşmir’in yardımlarıyla Saraçoğlu Mahallesine Kulüp-Gazino olarak inşa edilmekte olan binaya taşınılır. Hizmetler artık bu binada verilecektir. Ancak sıkıntılar devam eder; personel, bütçe, yakıt vb. 1954 ve 1963 yıllarında inşa edilen ek binalar kütüphanenin yer sorununa çözüm olmuştur.
Ötüken’in Kütüphanecilik kursları ancak 1952 yılına kadar devam edebilmiştir. Çünkü içinde bulunduğu asistan kadrosu “ihtiyaç olduğu gerekçesi” ile alınmıştır. Ötüken, gönüllü olarak kurslarına devam etmiştir.
Yoğun çabalar sonucunda “Kütüphanecilik Kürsüsü” 1954 yılında kurulur ve Ötüken buraya Öğretim Görevlisi olarak atanır.
Adnan Ötüken, Milli Kütüphane Müdürlüğü yanı sıra, Yüksek Öğrenim Genel Müdür Vekilliği, Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürütür. 1957 yılında ise Almanya’da Kültür Ataşeliği ve Talebe Müfettişliği görevi verilir. Ancak bu görevi yapabilmesi için bazı görevlerinden feragat etmesi gerekir. Ankara Radyosunda “Kitap Saati” adlı programı ile DTCF Öğretim Görevliliği sona erer. Artık başka pencereler açılmıştır Ötüken’in önüne. Örneğin; Türk-Alman Kültür İşleri İstişare Kurulu’nun kurucuları ve ilk başkanları arasında yer alır. Bu çalışma kendisine Federal Almanya Hükümeti tarafından “Birinci Sınıf Hizmet Haçı Nişanını” kazandırır.
1960 yılında Türkiye’ye yeniden döndüğünde Milli Kütüphane Müdürlüğüne tayin olur.
1965 yılında ilk Kültür Müsteşarıdır. Bu görevde ilk gerçekleştirdiği çalışma ise Milli Kütüphane’nin Genel Müdürlük olmasıdır.
Çeşitli okullarda edebiyat ve Almanca öğretmenliği yapmıştır; Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Namık Kemal Ortaokulu, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu
1971 yılında emekli olur ve İstanbul’a yerleşir. Bir yıl sonra 2 Mart 1972’de ani bir kalp krizi ile aramızdan ayrılmıştır.
 
Kaynakça:
 
1- Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni = Bulletin of the Turkish Librarians’ Association. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1972
2- Ötüken, Adnan,1911-1972. Millî Kütüphane kurulurken /   Ankara : [yayl.y.], 1946
3- Ötüken, Adnan,1911–1972. Milli Kütüphane nasıl kuruldu? /   Ankara : [yayl.y.], 1955
 
Yazan: Tülay ERDURAN- Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürü, Şubat 2010

 

 

Andrew Carnagie

 

İskoç asıllı ABD’li sanayici ve hayırsever Andrew Carnagie, Amerika’ya göç ettiği ilk yıllarda maden ocaklarında işçi olarak çalışırken okumaya karşı büyük bir ilgi duyar. Gittiği özel bir kulüp kütüphanesinden üye olmadığı için geri çevrilir. Bu durum kendisini son derece üzer ve eğer bir gün zengin olursa servetinin büyük bir kısmını halk kütüphanelerinin yapımına harcamaya yemin eder. Aradan yıllar geçer ve hayal gerçekleşir. Carnagie artık çok zengindir ve sözünü yerine getirmeye başlar. Amerika, Kanada, İngiltere ve Avustralya’da kütüphane binalarının yapımı için milyonlarca dolar harcar ve 2500’den fazla kütüphane yaptırır…

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_library 

 

Recai Şeyhoğlu

 

KÜTÜPHANELER İMPARATORİÇESİ TÜRKÜ ANA VE OĞLU…

19 Ekim 2002’ de Bergama’nın Hacıhamzalar köyünde açılan 3600 kitaplı Rasime Recai Şeyhoğlu Kütüphanesi’nden bugüne değin kimler Orhan Kemal’i, Fakir Baykurt’u, Maksim Gorki’yi alıp okudu bilmiyoruz ama köy çocuklarının şairlere ve yazarlara artık yabancı olmadığını öğreniyoruz. Kimden mi?


Emekli öğretmen, yayımlanmış 12 kitabı olan bir yazar, İMECE gazetesi imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü ve bugüne değin İzmir, Manisa ve Balıkesir köylerinde her biri bilgisayarlı toplam 24 kütüphane açmış Recai Şeyhoğlu’ndan…


Her açılış Vali yardımcılarıyla, kaymakamlarla, şairlerle, yazarlarla, gazeteci ve televizyoncularla, eğitimcilerle gerçekleştirilmiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesut Tim

 

ATATÜRK ÇOCUKLARINA ÇAĞRI…
ÖRNEK ALINMASI YA DA DESTEKLENMESİ DİLEĞİYLE…
 
Soru: Sayın Mesut Tim, köy kütüphanesi kurmaktan amacınız nedir?
TİM: Yıllardan beri pek çok gazeteci, yazar insan ülkemizin ve insanlarımızın gelişmesi için çabalar durur. Genelde yapılanları eleştirmek de olsa yaptıkları çoğu zaman bunun da faydası var biraz. Fakat asıl yapılması gereken öncelikle insanların gelişimi için somut adımlar atılması. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu yapıldı. Ne doğru dürüst ulaşım ne de iletişim. O günlerin olanaksızlıklarıyla 40.000 köye okuma odaları kuruldu. Birkaç yıl içinde bu okuma odalarından faydalanan insanların kişilik olarak gelişmesi ve toplumsal bireyler olması yöneticilerin işine gelmedi. Çünkü onlara DÜŞÜNEN, SORAN, SORGULAYAN İNSAN değil KOYUN SÜRÜSÜ lazımdı. Bu yüzden köy enstitüleri, halkevleri ve onlarla birlikte 40.000 köydeki okuma odaları kapatıldı. İNSANIMIZIN gelişmesi engellendi. TÜRKİYE, karanlık bir geleceğe mahkum edildi. Biz elimizden geldiğince pek çok insanın kader dediği bu durumu tersine çevirmek için bu yola baş koyduk. KÖY ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ OLUŞTURMA, KÜLTÜR-SANAT VE DAYANIŞMA DERNEĞİ adı altında köylere ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ adı altında KÖY KÜTÜPHANELERİ kuruyoruz.
 
Soru: Derneğiniz ne zaman kuruldu, çalışmalarınız hakkında genel bilgi verir misiniz?
TİM: 12 Eylül 2006’da derneğimiz kuruldu. Amaç olarak sadece İzmir köylerinde birer tane kütüphane açmak olarak başladıkları bu gönüllü çalışmanın pek çok yerden istek ve destek gelmesi üzerine tüm Türkiye’ye yaymaya çalışıyoruz. Bunun için de gerek internet ortamında gerekse basında zaman zaman yaptığımız çalışmalar konusunda haberlerimiz oluyor. Şimdiye kadar kütüphanelerimizin hepsini bağış kitaplarla açtık. Yaptığımız çalışmalar topluma duyarlı bazı şirketlerin de ilgisini çekti. Zaman zaman yapılan bağışlarla da önümüzdeki günlerde açılacak kütüphaneler için yepyeni kitaplar alıyoruz.
Şimdiye kadar kurduğumuz kütüphaneler şunlar: 11 Ekim 2006 (İzmir,Urla-UZUNKUYU köyü), 25 Mart 2007 (İzmir, Bayındır – SARIYURT köyü), 8 Ekim 2007 (Rize, Fındıklı – ÇAĞLAYAN köyü). 10 Haziran 2008 (Kiraz – SULUDERE köyü), 28 Şubat 2009 Karabağlar - KAVACIK köyü, 4 Nisan 2009 Ödemiş, HAMAMKÖY, 20 Temmuz 2009 Afyon, Emirdağ ilçesi EKİZCE köyü...
 
Soru: Neden kütüphane kuruyorsunuz?
TİM: Kitap toplayıp göndermekle kütüphane kurmak arasında dağlar kadar fark var. Gönderilen her kitap muhakkak ki faydası olacaktır ama asıl olan kalıcı, köye ait bir KÜTÜPHANE kurmaktır. Bu şekilde köylerde 7’den 70’e herkes bu kütüphaneden faydalanabilecek. Özellikle de köye ait binalarda kütüphane açıyoruz. Çünkü bu kütüphanelerden sadece öğrencilerin değil bütün herkesin faydalanmasını istiyoruz.
 
Soru: Kütüphaneleriniz ne tür kitaplardan oluşuyor?
TİM: ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ adı altında açtığımız köy kütüphanelerinin içinde çeşit çeşit ansiklopediler, Türk ve Dünya klasikleri, çağdaş romanlar, çocuk kitapları, şiir kitapları, dil bilim kitapları, felsefe kitapları, ÖSS, OKS hazırlık kitap ve dergileri, Tübitak kitapları var. Ortalama 3.000 kitaptan oluşan kütüphaneler bunlar.
 
Soru: Son olarak söylemek istediğiniz?
TİM: Biz insanların okuyarak aydınlanacağına, toplumsal bireyler olacağına inanıyoruz. Ve bunun için de ömrümüzün sonuna kadar bu amaç için köylere ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ adı altında KÖY KÜTÜPHANELERİ kurmaya devam edeceğiz.
 
Bu amaç için yaptığımız bu çalışmalara herkesi destek olmaya çağırıyorum…
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
0555 585 64 42 – 0232 484 72 72
Kitap göndermek isteyenler için adresimiz:
863 Sokak No: 53/127 Kemeraltı - İZMİR

 

 

4 köy kütüphanesi Yekta Güngör Özden ile, 1 kütüphane ise Tayfun Talipoğlu ve NTV ekibiyle açılmış.

 

Açılışlara Koç Ünversitesi’nden, Sabancı Üniversitesi’nden, İstanbul Goethe Enstitüsü’nden, Yapı Kredi Yayınları’ndan katılanlar olmuş.

 

Davullarla, zurnalarla, halaylarla, şiirlerle olmuş açılışlar. Şairler, şiir dinletileriyle şiir tohumları ekmiş kırsala.. Rahmetli Dinçer Sezgin bu yolculuklara 7 – 8 kez tanıklık yapanlardan..

 

‘Türkü Ana’ Rasime Şeyhoğlu her bir açılışta ya şiir, ya deyişler okumuş. Bazen de türkü söylediği olmuş.

 

Zaten, her şey onun 2002’de Dilkökü kanserine yakalanmasıyla başlamış. Oğul Recai Şeyhoğlu, annesinin ölüvereceği korkusuyla “Sen ölmeyeceksin. Adını dağlara taşlara kazıyacağım!” demiş annesine.

 

Şimdi 22 köyde ve 2 kahve kitaplığında(maalesef 2 kahve de kapatılmış) Rasime teyzenin adı yaşıyor oğluyla birlikte.

 

2010’da da 4 köy kütüphanesi açılacak ve Rasime teyze artık ulusallaşacak. Çünkü, kütüphanelerden biri Tokat’ın Almus ilçesinin Ataköy beldesinde, bir diğeri Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde açılıyor. Diğer ikisi de Balıkesir ve Manisa köylerinde.

 

Tokat açılışının tarihi şimdiden belli. 15 Mayıs 2010.

 

Oğul Recai Şeyhoğlu çağrılı olarak gittiği İsveç’te, Malmö Çikolata Fabrikasında ve Malmö Şehir Kütüphanesinde Rasime Recai Şeyhoğlu Kütüphanelerini anlatmış. Yani, evrensele giden yolda adımlar atmış.

 

Yaptıkları iş İzmir’de, Ege Bölgesinde bir İLK değil.. Türkiye’de İLK!

 

Rasime Şeyhoğlu, 2005 yılında İstanbul Türk Kütüphaneciler Derneği Tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde ‘Yılın Kütüphane / Kütüphaneci Dostu , Seçilmiş. Bu ödül 2004’te ise Doğan Hızlan’a verilmiş.

İstanbul Valisi Muammer Güler tarafından kabul edilmişler, ağırlanmışlar ve ödüllendirilmişler. Bilgi Üniversitesi’nde konferans vermişler, CNN TÜRK tarafından Haftanın kahramanı ilan edilmişler.


İzmir’i Sevenler Platformu, Türk Milli Olimpiyat Komitesi, İzmir Özel Ekin Lisesi tarafından ödüllendirilmişler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu tarafından 2007 yılının Dünya Şiir Günü’nde Çankaya Köşkü’nde ağırlanmışlar ve son olarak Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi Tarafından onur ödülüyle ödüllendirilmişler.


Açtıkları kütüphanelerin önlerine Homeros, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Turgut Özakman, Fazıl Say, Cahit Arf, Burçin Büke, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan Abdal, Ruhi Su adlarına çınar, çam ve ıhlamur fidanları dikmişler.


İstanbul’da, Manisa’da ve İzmir’de kütüphane fotoğraflarından oluşan sergiler açmışlar.


Dernekleşip, tüzel kişiliğe bürünmüşler. Rasime – Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri Geliştirme, Kültür ve Dayanışma Derneği.


Manisa’nın Üçpınar beldesinde Rasime – Der olarak ÜÇPINAR YAZÖNÜ ŞENLİĞİ düzenlemişler. Manisa Valisi de şenliği onurlandırmış. Devlet sanatçısı Ayşe Deniz Çebi bu şenlikte aryalar söylemiş. Köylüye hem halk müziği, hem gitar dinletisi hem de arya dinletisiyle hoş saatler yaşatılmış.


Kütüphaneleri tanıtmak, etkinliklerini anlatmak için ayda bir yayımlayacakları ‘Aydınlanma yolunda İMECE’ gazetesini çıkarmışlar ve her sayısını kütüphane açtıkları köylere, belediyelere, edebiyat dergilerine, il halk kütüphanelerine, Cumhurbaşkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, gazetelere, kanaat önderlerine göndermişler.


Eski Kültür Bakanı Atilla Koç tarafından Ankara’da ödüllendirilmişler ve Kütüphane haftası etkinliklerinde Düzenleme Kurulu üyesi olarak İzmir’de etkin görevler üstlenmişler.


Konak Belediyesi’nde ve Çiğli Belediyesi’nde düzenlenen etkinliklerde oğul Recai Şeyhoğlu öğrencilere ve belediyecilere seslenip kitabı, kütüphaneleri sevdiren konuşmalar yapmış.


Ege Rotary Kulüp ve Urla Rotary Kulüp tarafından davet edilerek rotaryenlere konferans vermişler, bilgi alışverişinde bulunmuşlar. İzmir Tüyap Kitap Fuarına katılarak KÖYLERDE RÖNESANS adını verdiği kitabını imzalamış, Edebiyatçılar Derneği ile ortaklaşa panel düzenleyerek özgün bir aydınlanma modeli olan Rasime Recai Şeyhoğlu Kütüpanelerini anlatmışlar. Emekli Vali Yardımcısı Fahir Işıksız, PEN İzmir Temsilcisi Hayri K. Yetik, şair – yazar Dinçer Sezgin, şair – yazar Tahsin Şimşek ve Sosyolog Selim Karyelioğlu ile..


Geceli gündüzlü çalışarak hazırladığı KÖYLERDE RÖNESANS kitabı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir – Sanat’ta kokteyl düzenlemiş, katkıda bulunmuş.


Hacıhamzalar’da başlayan kitabın kırsala olan yolculuğunda TRT, Doğan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Yeni Asır, Ege Tv, Sky Tv onları hiç yalnız bırakmamış, omuz vermiş.


TRT, NTV, Sky Tv, İzmir Tv özel programlar yapmış.


Özellikle Hakan Tartan, Hürriyet’te hep yer almasını sağlamış.


TRT ve Anadolu Ajansı ile kütüphanelerin açıldığı köyler.(Bağyolu, Maldan, Üçpınar) ziyaret edilmiş, köylülerle röportajlar yapılmış ve köylülerin kütüphanelere sahip çıkmaları halinde aydınlanacakları düşüncesi hissettirilmiş ve Rasime Recai Şeyhoğlu Kütüphanelerinin özgün bir aydınlanma – aydınlatma modeli olduğu kamuoyuna yansıtılmış.


Hürriyet’ten Doğan Hızlan, Yeni Asır’dan Yılmaz Karakoyunlu özellikle bu temayı işlemiş köşelerinde.


Yeni Asır’da Selamettin Bayındır köşesini olduğu gibi iki kez bu kütüphanelere ayırmış ve bir başlığı şöyle atmış: “Şeyhoğluna Devlet Madalyası”


Sözcü’de Yekta Güngör Özden, Hürriyet’te Oktay Ekşi, Akşam Ege’de Gürol Tonbul ve Erkan Sevinç, Haber Ekspres’te Aydın Bilgin, Tuncer Beybağa, Gazetem EGE’de Bünyamin Dobrucalı, Yeni Asır’da Necdet Kestelli ve Suat Çağlayan köşe yazılarıyla desteklemişler ana – oğul Şeyhoğullarını..


Birgün gazetesi yaptığı fotoğraflı haberle, Evrensel’de Bülent Habora açılışlardaki coşkuyu dile getirerek okurlarını bilgilendirmişler.


İzmir LİFE yaptığı uzun uzun röportajla, Zaman gazetesi ve Türkiye Gazetesi de ana – oğula ve açılışlara yer verdiği haberleriyle kütüphaneler zincirini bir yaşam gerçeğine çevirmişler.


İzmir’in Bozyakası’nda bir kahve kitaplığının açılışında Muzaffer İzgü, şöyle seslenmiş kahvedekilere:


“Rasime Şeyhoğlu kütüphaneciler imparatoriçesidir. Recai Şeyhoğlu da kütüphaneler imparatorudur!”


Yazarlar, kamu vicdanının sesidir. Muzaffer İzgü, ne güzel söylemiş…


Kendilerine bağışlanan 2, 15, 100 kitabı İmece’de haber yapan, 100 kitap bağışlayanın adını pirinç isimliklerle raflarda yaşatan, MARKA olmuş bu ana – oğulu alkışlamak yerine, onlara omuz verelim diyesi geliyor insanın.


O bizi imeceye çağırıyor. Ne duruyoruz?

 

Kaynak: Arslan Bayır / Güncel Sanat Dergisi, (yıl 1 Sayı 1 2010)-Alanya   

Read More »